English Tagalog Ilocano Ibanag Itawes
Saan po dito ang CR? sadino ti CR ditoy? Sito i kubeta tawe?
Magkano po ang bill namin? Manu bayadam mi? Tiga ba i bill mi?
Oorder po ako maya ag-order nak madamdama Maorder ga babayag
may hinihintay pa po akong kasama adda pay ur-rayek iga iinagak ku nga kavulun ku
May nakaupo po ba dito? adda nakatugaw dituy? iga ba nakatubang tawe?
puwede po bang umupo dito? mabalin agtugaw dituy? pwede ba magitubang tawe?
Puwede po makita yung menu? Mabalin makita diay menu? Pwede makita ya menu?
Yun lang po. Salamat Adiay lang. Agyamanak! Yari lang. Mabbalo