English Tagalog Ilocano Ibanag Itawes
Pakiusap nu di la mabalin
Oo/Opo/Oho Wen Wan
Hindi po Haan Ari
walang Anuman awan anyaman na
Makikiraan po dumalan nak lang apu Makidalan ga bi
Kaibigan Gayyem Ofun
kapatid Kabsat Wagi
ate Manang Manang
kuya Manung Manong
lolo Lilung Amo
lola Lilang Ino
tito Angkel Angkal
tita Anti Amti