English Tagalog Ilocano Ibanag Itawes
Saan po ang Daan? sadino ti dalan? Sitaw iddalan?
Kaliwa kannigid Makaliwa
Kanan kannawam Makanan
Hilaga amianan
Timog bagatan
Kabilang kanto bangir nga kanto Turi tataday nga kanto
Malayo po ba? adayu ya? Arayu ba
Malapit lang asideg lang Arani lang
may kalayuan adda kaadaywan na Meju arayu
sumakay ka na lang agsakay ka lattan Mataki ka nalang
lakarin mo na lang pagnaem lattan Manlakag ka nalang
Magkano po ang pamasahe manu plete? Tiga i-plete?
Para po! dituyen! Para